Monday, October 17, 2011

เพาะธรรม


เพาะธรรม
สร้างต้นบุญ
ค้ำจุนชีวิต

เพาะธรรม สร้างต้นบุญ ค้ำจุนชีวิต
       เมล็ดธรรม เกิดขึ้นมากมาย ในโลกนี้ มีอยู่ทั่วไป ขึ้นอยู่กับว่าใครจะใส่ใจจะเก็บเกี่ยวเอาไปเพาะกัน 
       เพาะธรรม เป็นบล็อกหนึ่ง ที่จะไปแสวงเก็บรวบรวมเมล็ดธรรม จากกิ่งก้านธรรมที่เป็นต้นแท้ จากต้นธรรมจริง โดยไม่กลายพันธุ์
       เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บเมล็ดธรรม ที่ท่านจะได้นำไปเพาะธรรม ให้เกิดเป็นต้นบุญ นำมาค้ำจุนชีวิต ได้อย่างทนแดด ทนฝน ทนโรค ทนต่อแรงปะทะในขณะเดียวกัน เมื่อเพาะให้เกิดงอกเงยขื้นแล้ว ก็อย่าลืมนำไปโปรยหว่านให้แก่คนรอบข้าง สังคม ประเทศ โลกด้วย ก็จะประเสริฐยิ่ง โดยจะรวบเมล็ดแรกจากิ่งก้านธรรมที่ชื่อว่า  พุทธทาสภิกขุ 

กิ่งพันธุ์ จาก http://www.buddhadasa.org

No comments:

Post a Comment