Thursday, December 15, 2011

การสวดมนต์ข้ามปี (ฟังมนต์ก่อนแล้วมาสวดมนต์ข้ามปีกัน)

 ฟังมนต์ก่อนแล้วมาสวดมนต์ข้ามปีกัน

      ในช่วงนี้มีหลายๆ ท่านที่กำลังมองหาวัด เพื่อจะไปสวดมนต์ข้ามปีกัน เพื่อความเป็นสิริมงคลกัน สวดมนต์ดีกว่านินทากัน ก่อนที่จะไปสวดมนต์กัน มาฟังมนต์กันก่อนดีกว่า เป็นการสวด ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ฟังให้มากรอบ และในระหว่างเดินทาง โหลด เ็น  MP 3 เปิดในรถ ฟังแล้วมีสติอย่างบอกไม่ถูก


ทำวัตรเช้า
ทำวัตรเย็น

ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
 ธัมมจักกัปปวัตนสูตรทำนองอินเดีย
โดยมี เนื้อหาที่เป็นประเด็นหลักในพระพุทธพจน์ที่ปรากฏในธัมมจักกัปปวัตนสูตรโดยสรุปมีดังนี้ (ฟัง เนื้อหาหัวใจธัมมจักกัปปวัตนสูตรบาลี)
...ภิกษุทั้งหลาย ทุกขอริยสัจ คือ ความจริงที่ช่วยมนุษย์ให้เป็นผู้ประเสริฐเกี่ยวกับการพิจารณาเห็นทุกข์ เป็นอย่างนี้ คือ การเข้าใจว่า "เกิด แก่ เจ็บ ตาย" ล้วนแต่ เป็นทุกข์ แม้แต่ความโศรกเศร้าเสียใจ ความร่ำไรรำพัน ความทุกข์กายทุกข์ใจ ทั้งความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ พลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ ว่าโดยย่อ การยึดมั่นแบบฝังใจ ว่า เบญจขันธ์ (คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) ว่าเป็น อัตตา เป็นตัวเรา เป็นเหตุทำให้เกิดความทุกข์แท้จริง
ภิกษุทั้งหลาย เหตุทำให้เกิดความทุกข์ (สมุทัย) มีอย่างนี้ คือ ความอยากเกินควร ที่เรียกว่า ทะยานอยาก ทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิด เป็นไปด้วยความกำหนัด ด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน มัวเพลิดเพลินอย่างหลงระเริงในสิ่งที่ก่อให้เกิดความกำหนัดรักใคร่นั้นๆ ได้แก่
  1. ความทะยานอยากในสิ่งที่ก่อให้เกิดความใคร่
  2. ความทะยานอยากในความอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่
  3. ความทะยานอยากในความที่จะพ้นจากภาวะที่ไม่อยากเป็๋น เช่น ไม่อยากจะเป็นคนไร้เกียรติ ไร้ยศ เป็นต้น อยากจะดับสูญไปเลย ถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้น อย่างนี้
ภิกษุทั้งหลาย นิโรธ คือ ความดับทุกข์อย่างแท้จริง คือ ดับความกำหนัดอย่างสิ้นเชิง มิให้ตัณหาเหลืออยู่ สละตัณหา ปล่อยวางตัณหาข้ามพ้นจากตัณหา ไม่มีเยื่อใยในตัณหา
ภิกษุทั้งหลาย ทุกขโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อย่างแท้จริง คือ อริยมรรคมีองค์ 8 ได้แก่ (1) ความเห็นชอบ (2) ความดำริชอบ (3) วาจาชอบ (4) การงานชอบ (5) เลี้ยงชีวิตชอบ (6) ความเพียรชอบ (7) ความระลึกชอบ (8) ความตั้งจิตมั่นชอบ...
 
  สวดมนต์ดีกว่านินทาคนอื่น ฟรีหนังสือสวดมนต์
การสวดมนต์ข้ามปี 

  ก่อนจะสิ้นปี ในช่วงคาบเกี่ยว ระหว่างปีเก่า และ ปีใหม่ มีวัดหลายวัด มีสถานที่หลายสถานที่ประกาศให้ร่วมสวดมนต์ คือ เป็นการสวดมนต์ แบบข้ามปี 
เรียกว่าเป็นการสวดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหมไม่ว่าจะเป็นการสวดส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ หรือสวดก่อนนอน หรือสวดทุกครั้งที่มีโอกาส ท่านบอกไว้ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่ง เราไปติดตามดูอนิสงส์ของการสวดมนต์ ท่านบอกไว้อย่างนี้ ครับ 
๑. ทำให้สุขภาพดี การ สวดมนต์ออกเสียง ช่วยให้ปอดได้ทำงาน เมื่อปอดทำงาน เลือดลมก็เดินสะดวก เมื่อเลือดลมเดินสะดวก ร่างกายก็สดชื่น กระปรี้กระเปร่า และกรฉับกระเฉง      
๒. คลายความเครียด ขณะสวดมนต์จิตจดจ่ออยู่กับบทสวด สมองไม่ได้คิดในเรื่องที่ทำให้เครียด จึงทำให้อารมณ์ผ่อนคลาย
๓. เพิ่มพูนศรัทธาในพระรัตนตรัย บทสวดแต่ละบทเป็นการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เมื่อสวดบ่อย จิตก็จะยิ่งแนบแน่นอยู่กับพระรัตนตรัย           
๔. ขันติบารมีย่อมเพิ่มพูน ขณะ สวดต้องใช้ความอดทนเพื่อเอาชนะอาการปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ตลอดถึงอารมณ์ฝ่ายต่ำทั้งหลายมีความเกียจคร้าน เป็นต้น ยิ่งสวดบ่อย  ความอดทนก็จะมีมากยิ่งขึ้น   
๕. จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิ ขณะสวดจิตจดจ่ออยู่กับบทสวด ไม่วอกแวกฟุ้งซ่านไปที่อื่น จึงทำให้จิตสงบและเกิดสมาธิมั่นคง 
๖. บุญบารมีเพิ่มพูน ใน ขณะสวดมนต์ จิตใจย่อมปราศจากกิเลส  มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้น จึงได้ชื่อว่าเกิดบุญบารมี บุญบารมีนี้ เมื่อสั่งสมมากเข้าก็จะเป็นทุนสนับสนุนให้บรรลุผลตามที่เราต้องการ          
๗. จิตใจอ่อนโยนมีเมตตา       การแผ่เมตตาหลังจากสวดมนต์ เป็นการส่งความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย ลดละความเห็นแก่ตัว เป็นอุบายกำจัดความโกรธในใจให้เบาบางและลดน้อยลง ทำให้จิตใจปราศจากความโกรธ และพบแต่ความสุข              
๘. เกิดความเป็นสิริมงคล การสวดมนต์เป็นการทำความดีไปพร้อมกันทั้งทางกาย วาจา ใจ การทำดี พูดดี คิดดี ย่อมเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง
๙. เทวดารักษา ผู้ ที่ประกอบกรรมดี ทางกาย วาจา ใจ ย่อมเป็นที่รักของเหล่าเทวดา และการที่เราได้แผ่เมตตาให้แก่เทวดานั้น ก็ยิ่งจะเป็นที่รักของเทวดามากขึ้น   
๑๐. ปัญญาเกิด การสวดมนต์พร้อมคำแปล ทำให้ได้รู้และเข้าใจถึงความหมายของบทสวดนั้น
๑๑. ผิวพรรณผ่องใสและมีเสน่ห์ การ สวดมนต์ทำให้จิตใจของผู้สวดสดชื่นเบิกบาน จิตที่สดชื่นเบิกบานย่อมส่งผลให้ผิวพรรณดี หน้าตายิ้มแย้ม แจ่มใส ทำให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความรู้สึกเป็นมิตร รักใคร่เอ็นดู          
๑๒. ศัตรูกลายเป็นมิตร ผู้เป็นมิตรยิ่งรักใคร่
๑๓. ทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง
๑๔. ทำให้ดวงดี แก้ไขเคราะห์ร้าย ปัดเป่าเสนียดจัญไร เพราะ ดวงชะตาของคนเราขึ้นอยู่กับการกระทำ ใครทำดี ดวงชะตาย่อมดี ใครทำชั่ว  ดวงชะตาก็ตก การสวดมนต์เป็นการทำดีที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาให้ดีขึ้นได้
         ๑๕. ครอบครัวและสังคมสงบสุข ที่ พ่อบ้าน แม่บ้าน สวดมนต์อยู่เป็นประจำ และสอนให้บุตรหลานได้สวดมนต์ จะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง และการที่จะไปสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นก็ไม่มี  มีแต่จะทำให้คนรอบข้างและสังคมอยู่เป็นสุข สงบ ร่มเย็น และยังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นอีกด้วย
       แต่ที่แน่ๆ การสวดเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย  อันประเสริฐยิ่ง สำหรับเราชาวพุทธ
       ดังนั้นหนังสือสวดมนต์ น่าจะมีอยู่ประจำที่ ห้องพระ ห้องนอน รถยนต์ กระเป๋า เพือความสะดวกในการหยิบมาสวดมนต์ครับ และในสมัยพุทธกาลมีเรื่องเล่าน่าคิด

          มีเรื่องเล่ามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลหลายเรื่อง ที่เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าการสวดมนต์มีประโยชน์จริงๆ เช่น อายุวัฒนกุมาร   เด็กน้อยที่มีหมอดูตาทิพย์  ซึ่งเป็นหมอดูที่ไม่เคยทำนายผิดพลาดเลย ได้จับยามสามตา ผลการทำนายพบว่า เด็กน้อยคนนี้ชะตาขาดต้องสิ้นอายุภายใน  ๗  วัน   ความนี้ทราบถึงพระญาณของพระพุทธเจ้า   ด้วยพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จฯ  จึงดำริให้พระอรหันต์จำนวนหนึ่งเสด็จไปพร้อมพระองค์  เพื่อทำพิธีสวดมนต์ โดยให้เด็กน้อยโชคร้ายคนนั้น  นั่ง ท่ามกลางระหว่างพระองค์และภิกษุทั้งหลาย พระองค์และสาวกบริวาร ได้ผลัดเปลี่ยนกันสวดมนต์จนครบระยะเวลาที่พราหมณ์ทำนาย จากการสวดมนต์ครั้งนั้น  ปรากฏว่า เด็กน้อยคนนั้นรอดตาย และ มีอายุยืนยาวมาจนถึง  ๑๒๐  ปี  จึงมีชื่อว่า  อายุวัฒนะกุมาร พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ในขณะที่ทำพิธีสวดมนต์นั้น  จะมีพรหม และ เทพยดาที่มากด้วยบารมีมาร่วมฟัง  ทำให้ยักษ์ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเด็กน้อยเคราะห์ร้ายรายนั้น  ไม่สามารถเข้ามายื้อยุดชีวิตของเด็กน้อยนั้นได้ 


ทำวัตรเช้าแปล-สวนโมกข์ (1/2) 

 
 

 

*******
กิ่งธรรมจากhttp://www.lc2u.com

No comments:

Post a Comment