Thursday, December 15, 2011

ปีใหม่ ต้องดีกว่าปีเก่า


 ท่านพุทธทาส มอบบทกวี

 ปีใหม่ 
   
    ปีใหม่ ต้องดีกว่าปีเก่า เป็นโปสการ์ด ที่ท่านพุทธทาสได้พิมพ์ดีดไว้อย่างสวยงาม เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจสำหรับเราชาวพุทธ มีปีใหม่อย่างไร ถึงจะเรียกว่า ปีใหม่ มิฉะนั้นท่านก็ว่าเป็นปีเก่า ตลอดไป ไม่ถึงปีใหม่สักที เพราะชีวิตนี้น้อยนัก รอไม่ได้
     โดยเฉพาะ ปี่ใหม่ที่จะถึงนี้  ให้ทุกท่านใหม่ด้วยการ สว่างกว่า สะอาดกว่า และสงบกว่า ครับ


*******
     กิ่งธรรมจาก http://www.buddhadasa.org

No comments:

Post a Comment