Tuesday, December 27, 2011

ธงพระพุทธศาสนานานาชาติ

 ธงพระพุทธศาสนานานาชาติ


       วกเราเคยทราบไหมครับ ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชน และพุทธศาสนิกชนทั้งโลกสีที่ปรากฎบนพระเศียรพระพุทธเจ้า ธงศาสนาพุทธ ที่ใช้ทั่วไปเป็นสากลมีชื่อเรียกว่าว่า ธงฉัพพรรณรังสี เริ่ม
ปรากฎการใช้ตั้งแต่ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ที่มีรังสีสว่างจ้าออกมามีกีสี สีอะไรบ้าง แต่ละสีมีความหมายอย่างยิ่ง พร้อมบงบอกถึงความสงบ ยิ่งเมื่อธงพริ้วบนยอดธงแล้ว เห็นความสงบบนความเคลื่อนไหว 
       รู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูก 

       สีของธงพระพุทธศาสนาแยกเป็นสี มีทั้งหมด 5 สี  ( สีที่ 6 เอาทั้ง 5 สี รวมกัน เรียกว่า สีประภัสสร)  
       ธงพระพุทธศาสนานานาชาติ หรือ จะเรียกว่า 
       ธงพระพุทธศาสนาสากล พร้อมความหมาย แต่ละสีที่ปรากฎในธง

 
      ผู้ออกแบบธงได้นำสีทั้งหกตามบรรยายข้างต้นมาดัดแปลงเป็นผืนธง โดยมีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบ่งเป็นแถบเรียงเป็นแนวตั้งความกว้างเท่ากัน 6 แถบ เรียงลำดับแถบสีจากด้านซ้าย (ซึ่งเป็นด้านต้นของธง) ไปทางขวาดังนี้ แถบแรกสีน้ำเงิน แถบที่ 2 สีเหลือง แถบที่ 3 สีแดง แถบที่ 4 สีขาว แถบที่ 5 สีแสด ส่วนแถบสุดท้ายหรือแถบสีประภัสสร เป็นแถบสีที่เกิดจากการนำแถบสีทั้ง 5 สีแรกในตอนต้นมาเรียกลำดับใหม่ในแนวตั้ง
        สีฟ้า แสดงถึงน้ำใจและมีความเมตตา กรุณา
        สีเหลือง หมายถึงทางสายกลางทางนำไปสู่การพ้นทุกข์
        สีแดง หมายถึงพรที่มากับผู้ที่ปฏิบัติธรรม
        สีขาว หมายถึงธรรมที่นำไปสู่​​ความเป็นอิสระจากความทุกข์
        สีส้ม หมายถึงการพัฒนาของภูมิปัญญา

      สำหรับในประเทศไทย ธงสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธที่ใช้โดยทั่วไปคือ ธงธรรมจักร อันหมายถึง ธรรมะที่นำไปสอนในที่ต่างๆ แล้วยังความสันติสุขให้เกิดขึ้นในที่นั้นๆ ลักษณะธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลืองแก่ ตรงกลางเป็นรูปพระธรรมจักรสีแดง รูปธรรมจักรในธงนั้นมีซี่ล้อหรือกำ 12 ซี่ หมายถึง ปัจจยาการ หรือปฏิจจสมุปบาท 12 ประการ ซึ่งโดยปกติแล้ว การทำรูปธรรมจักรประดับศาสนสถานนิยมทำแบบมีกำ 8 ซี่ แต่ละซี่มีความหมายถึงองค์ของอริยมรรคแต่ละองค์ อันมีองค์ 8 วงล้อหมายถึง ทุกข์และสมุทัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องประสบ ดุมที่เป็นศูนย์กลางและสงบนิ่งไม่หมุน หมายถึง จุดหมายสูงสุด คือ นิโรธหรือนิพพาน คณะสงฆ์ไทยได้ประกาศใช้ธงธรรมจักรอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2501ในประเทศไทยนั้น เมื่อมีการประกอบพิธีสำคัญหรืออยู่ในวาระสำคัญทางศาสนาพระพุทธศาสนา
 *******
กิ่งธรรมจาก  http://www.nottwo.org.uk/ และ วิกิพีเดีย

No comments:

Post a Comment