Monday, January 30, 2012

เราสุข คนอื่นสุข สังคมก็สุข

เราสุข คนอื่นสุข สังคมก็สุข
                                  พระไพศาล วิสาโล 


       เมื่อเราสามารถเข้าใจตัวเอง จนเกิดความสุขในการอยู่กับตัวเองเเละคนรอบข้างแล้ว เเต่ถ้า คนในสังคมอีกเป็นจำนวนมากยังคงมีความทุกข์ ยังได้รับความเดือดร้อน โดยที่เราไม่รู้สึกอินังขังขอบด้วย มันก็คงเป็นความสุขที่ไม่น่ายินดีนัก 

       ดังนั้น ถ้าตัวเรามีความพร้อมในระดับหนึ่ง ควรหาโอกาสเข้าไปช่วยเหลือสังคม เอื้อเฟื้อเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ ด้วยสังคมไทยในเวลานี้มีปัญหารุมเร้า ที่ก่อความทุกข์แก่ผู้คนจำนวนมาก เนื่องจากเป็นสังคมที่มีความเลื่อมล้ำสูงมากทางเศรษฐกิจ จึงเป็นที่มาของปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเเตกเเยก อาชญากรรม คอรับชั่น อบายมุข สิ่งเเวดล้อม ฯลฯ 
       โดยมีการศึกษาวิจัยหลายชิ้นที่ได้ข้อสรุปตรงกันว่า ประเทศที่มีความเลื่อมล้ำทางรายได้มาก จะมีปัญหาทางสังคมมากด้วยเช่นกัน ไม่ใช่เฉพาะปัญหาอาชญากรรม และความรุนแรงเท่านั้น แต่รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสุขภาพทั้งกายและใจ
      จึงไม่น่าเเปลกใจเลย ที่ประเทศของเราจะมีปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ในวันนี้ 
       ถ้าเราอยู่ในฐานะที่สามารถดูเเลตัวเอง ครอบครัว เเละคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีก็ควรมีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือผู้อื่น มีความเป็นผู้ให้ รู้จักเสียสละเเก่คนที่ยังขัดสน เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้ เเละเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยการกระทำเช่นนี้เป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่เรียกว่า สังคหวัตถุ 4 อันเป็นธรรมะเพื่อการยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในสังคม ซึ่งได้เเก่
       1. ทาน คือ การบริจาคทรัพย์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องถวายกับพระสงฆ์เท่านั้น
           เเต่ควรให้แก่คนที่เดือดร้อนด้วย
       2. ปิยวาจา คือ พูดดี สุภาพ ไพเราะ พูดให้กำลังใจ ไม่โกหก ไม่สอดเสียด
       3. อัตถจริยา คือ การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ที่สมัยนี้เรียกว่า จิตอาสาเเต่อัตถจริยาต่างจาก

          จิตอาสาอยู่บ้าง ตรงที่ไม่ได้ทำเป็นครั้งคราวแต่ทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นชีวิตประจำวัน
       4. สมานัตตตา คือ ความมีตนเสมอกับผู้อื่น หมายถึง ความไม่ถือตัว ไม่อวดเบ่งปฏิบัติกับคนอื่น

          อย่างเท่าเทียมกัน
         หากทุก ๆ คนสามารถปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอ เเม้สังคมที่เราอยู่จะยังมีความหลากหลาย เเตกต่างกันทั้งในเเง่คิด วิถีชีวิต หรือสิ่งที่เชื่อแต่ผู้คนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ด้วยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันเเละกัน
*******
กิ่งธรรมจาก http://www.visalo.org

No comments:

Post a Comment